Aboneler için Bilgilendirme

 

ABONELERİMİZ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Sayın Abonemiz,

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca sizleri aşağıdaki hususlarda bilgilendirmek isteriz:

 

KVKK uyarınca;  “GQ Türkiye” isimli derginin lisans sahibi olan “Condé Nast New Markets Europe/Afrıca Inc.”adına ve onun verdiği yetkiye dayanarak abonelik ilişkisinin kurulması amacıyla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde sizlerden talep ettiğimiz ve açık rızanızla paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, size verilen hizmetin devamı ve iyileştirilmesi, satış, pazarlama ve benzeri amaçlı olarak ticari iletişim yapılabilmesi ve aboneliğinizin devam etmesi amaçlarıyla ve kişisel verilerin işlenmelerini gerektiren başkaca amaç ve hukuki sebepler, KVKK’nın öngördüğü haller ve koşullar ile şirketimiz Doğuş Yayın Grubu A.Ş’nin tabi olduğu diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek ve sair yollarla işlenebilecektir.

 

Söz konusu veriler, veri işlenme amacı ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak kamu tüzel kişileri, bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, başta “GQ Türkiye” isimli derginin lisans sahibi olan “Condé Nast New Markets Europe/Afrıca”ve yetkilendirdiği kişiler olmak üzere, şirketimiz Doğuş Yayın Grubu A.Ş.’nin faaliyetlerini yürütmek üzere ilgili sözleşmeler kapsamında hizmet aldığı, işbirliği yaptığı ve kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirlerinin alınmasında müşterek ve müteselsil sorumlu olan yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda aktarılabilecek, devredilebilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecektir. 

 

İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu ve işlenip işlenmediğini, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, verileriniz işlenmişse bu hususta bilgi talep edebilir, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizin düzeltilmesini, değiştirilmesini, güncellenmesini, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini, bu işlemlerin (eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise, bu verilerinizin düzeltilmesini ve KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini talep edebilir; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Bu kapsamdaki haklarınızı, KVKK md. 13/f.1 uyarınca:

  1. kisiselveri@dogusdergi.comisimli e-posta adresine, size ait güvenli elektronik imzanız ile imzalanmış bir e-posta ile başvurmak (aynı zamanda tarafımıza hitaben yazdığınız “word” veya “pdf” formatındaki bir dosyayı da güvenli e-imza ile imzalayarak iletebilirsiniz) veya
  2. Şirketimiz Doğuş Yayın Grubu A.Ş.’nin mevcut kayıtlı e-posta adresine (dogusyayingrubu@hs03.kep.tr), size ait kayıtlı e-posta adresinizden, güvenli elektronik imzanız ile imzalayarak başvurmak veya
  3. Kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile Şirketimiz’in merkez adresine başvurmak veya
  4. Abonelik ilişkisi gereği beyan ettiğiniz, sistemimizde kaydettiğimiz e-posta adresiniz üzerinden kisiselveri@dogusdergi.com isimli e-posta adresine e-posta ile başvurmak suretiyle kullanabilir ve talebinizi iletebilirsiniz.

 

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, mobil uygulamalar, e-posta veya çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir. Bu bilgilendirme metni, www.gq.com.tr  uzantılı web sitemizde yer alan Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nın eki ve ayrılmaz parçasıdır.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla.